Aktualności

post.featured_images[0].title }}
Wyłonienie wykonawny -tłumaczenie i dostosowanie strony internetowej

Informacja o wyłonieniu wykonawcy

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym tłumaczenia i dostosowania strony internetowej z dnia 20.03.2017r. informujemy, że na podstawie otrzymanych ofert dnia 28.03.2017r. wyłoniono następującego dostawcę:

FLOW Sp. z o.o.; ul. Górecka 44; 54-060 Wrocław

Zamówienie współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw; Schemat 1.4.B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw) w ramach realizacji projektu pt. „Dostosowanie usług do potrzeb rynków zagranicznych szansą rozwoju marki SKINLOGICA”

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez:

  1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.skinlogica.pl oraz 20.03.2017-27.03.2017
  2. Zapytanie zostało rozesłane do trzech potencjalnych dostawców.

W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego do dnia 27.03.2017r. wpłynęła 1 oferta.

Jedynie oferta firmy FLOW Sp. z o.o. spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w zapytaniu ofertowym oferta firmy FLOW Sp. z o.o. uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

KAROL DOMAGAŁA FIRMA HANDLOWA SINQ, FLAGG,TES Adres Ul. Kościuszki 21E/42; 63-400 Ostrów Wielkopolski