Aktualności

post.featured_images[0].title }}
Wyłonienie dostawcy urządzenie do analizy składu ciała.

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy urządzenia do analizy składu ciała z dnia 27.03.2017r. informujemy, że na podstawie otrzymanych ofert dnia 05.04.2017r. wyłoniono następującego dostawcę:

VITAKO Sp. z o.o.; ul. Stanisława Żaryna 7C; 02-593 Warszawa

Zamówienie współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw; Schemat 1.4.B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw) w ramach realizacji projektu pt. „Dostosowanie usług do potrzeb rynków zagranicznych szansą rozwoju marki SKINLOGICA”

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione poprzez:

  1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.skinlogica.pl oraz 27.03.2017-03.04.2017
  2. Zapytanie zostało rozesłane do trzech potencjalnych dostawców.

W ramach ogłoszonego zapytania ofertowego do dnia 03.04.2017r. wpłynęła 1 oferta.

Oferta firmy VITAKO Sp. z o.o. spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w zapytaniu ofertowym oferta firmy VITAKO Sp. z o.o. uzyskała 100 punktów na 100 możliwych.

KAROL DOMAGAŁA FIRMA HANDLOWA SINQ, FLAGG,TES Adres Ul. Kościuszki 21E/42; 63-400 Ostrów Wielkopolski